November 22, 2011

ASEAN အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ေနတဲ့ သမၼတသိန္းစိန္န ဲ႔

ျမန္မာသတင္းေထာက္မ်ား ေတ ြ ့ဆုံစဥ္ေျပာဆိုေသာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင ္အဖ ြဲ ့မ်ား
ႏွင့္ပါတ္သက္၍ လက္ရွိအစိုးရဲ့ အစီအစဥ္မ်ား။

“တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖ ြဲ ့ ေတြန ဲ ့ပါတ္သက္လ ို့ လက္ရိွအစိုးရဲ့ အစီအစဥ္ေတြကို သမၼတ
ဦးသိန္းစိန္က သတင္းေထာက္ေတြကို အခုလိုဆက္ေျပာပါတယ္”
“အဲေတာ့ဒီေသာင္းက်န္းသူေတြဟာ ခင္ဗ်ားတို ့သိတဲ့အတိုင္းဘဲ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကၽြန္ေတာ္တို ့ၾကာ
ခဲ့ျပီ လြတ္လပ္ေရးရလာကတည္းက အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို ့ကစဥ္းစားတယ္ ဘာေၾကာင့္ ခုနင္ကလို
ဒီလက္နက္ေတြကို ကိုင္ထားျပီးေတာ့ တိုင္းျပည္ကိုဆန္ ့က်င္ေနသလဲ.. ဟိုတုန္းကေတာ့ ခုနကလို
၀ါဒေရးရာ လည္းပါ ပါတယ.္.ေနာက္တခါ လူမ်ိဳးေရး ဆိုတဲ့အစ ြဲ ေဒသစြဲေတြပါတယ္…ဒါေပမဲ့ဒီဘက္ပိုင္း
မွာေတာ့ ၀ါဒေ၇း၇ာတို ့ လူမ်ိဳးစြဲတို ့ ေဒသစြဲတို ့ဆိုတာ ေတာ္ေတာ္ေလးကၽြန္ေနာ္တို ့ေရာ့နည္းသြား
ပါတယ္..ေရာ့နည္းသြားျပီးေတာ့ စား၀တ္ေနေရးက သူကအဓိကျဖစ္လာတယ္..အဲေတာ့ စားႏိုင္
၀တ္ႏိုင္ ေနႏိုင္ဖို ့က ဘာလဲဆိုေတာ့ အလုပ္အကိုင္ကၽြန္ေနာ္တို ့က ရဖို ့လိုတယ္အဲေတာ့ သူတို ့ခုနင္
ကလို လက္နက္ကိုခ်က္ျခင္း ခုနင္ကစြန္ ့လြတ္ဖို ့သြားေျပာရင္လည္း စြန္ ့မွာမဟုတ္ေသးဘူး..ကိစၥ
မရွိဘူး ခုနအေၾကာင္းကိုကၽြန္ေနာ္တို ့ဘာမွမေျပာေသးဘူး…က်ေနာ္တို ့လုပ္ေပးဖို ့ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့
စက္မႈဇုံက်ေနာ္တို ့ကထူေထာင္မယ္…က၇င္ဆိုလို ့ရွိ၇င္ က်ေနာ္တို ့ဖာအံတို ့ဘာတို ့ဘက္မွာစက္မႈဇံု
၂ခုေလာက္ထူေထာင္ဖို ့က်ေနာ္တို ့စိတ္ကူးထားတယ္ ဖာအံမွာေနရာေတြ ဘာေတြေရြးထားျပီးျပီ
ေနာက္တခါ ဟိုဘက္ကက်ေနာ္တို ့ သကၤန္းညီေနာင္တို ့ ဘာတို ့မွာတခု အဲေတာ့အရင္းအႏီွးကႏိုင္ငံ
ေတာ္ကၾကီးဘဲလည္းအကုန္ မစိုက္ႏိုင္ဘူး..က်ေနာ္တို ့လည္းထိုက္သင့္သေလာက္ကူညီမယ္ မင္းတို ့
လည္းအရင္းအႏီွးထည့္ ျပည္ပကလည္းခုနင္ကလို ၇င္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမဲ့လူေတြကိုက်ေနာ္တို ့ဖိတ္မယ္..
ဖိတ္ေခၚျပီး စက္ရုံ (၁၀)ရုံေလာက္ဆိုလို ့ရွိ၇င္ အလုပ္အကိုင္ကဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္သူကအမ်ားၾကီး၇လာ
မယ္ အလုပ္အကိုင္ ရသြားတယ္ဆိုရင္ ၀င္ေငြရ သြားျပ.ီ.စားဖ ို ့ ၀တ္ဖ ို ့ေနဖ ို ့ အတြက္ အဆင္ေျပတယ္
ဆ၇ို င္ တျဖည္းျဖည္းန ဲ ့ခုနင္ကလို ဒီလက္နက္ကို စြန္ ့ခ်င္တဲ့စိတ္ဓါတ္ ေပၚလာမွာဘဲ..အဲေတာ့..
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းဆိုတာတိုင္းျပည္မွာတဖြဲ ့ထဲဘဲက်ေနာ္တ ို ့ရရွိမယ္ ..ေနာ္..တဖြဲ႔ထဲဘဲ
က်ေနာ္တ ို့ရ၇ိွ မယ္..ဒါက်ေနာ္တို႔ရဲ့ ေစတနာ ဒီကေန ့သူတ ို့န ဲ ့က်ေနာ္တ ို့ဒါ..ထိေတြ ့တယ္.ထိေတြ႔
ေတာ့ေျပာၾကမယ္ဆိုလို ့ရွိ၇င္ေတာ့ သွ်မ္းျပည္အပါအ၀င္ေပါ့ေလ အေရွ ့ဖက္ျခမ္း တျခမ္းလံုးဟာ
က်ေနာ္ထင္တယ္ ဒီကေန ့ေတာ့ တိုက္ပြဲသံေတြဘာေတြ က်ေနာ္တို ့မရွိေတာ့ဘူး..KIA တခုက်ေနာ္
တို ့ကက်န္ေနတယ္.. KIA ကဘာေၾကာင့္က်န္လဲဆိုေတာ ့ ႏွစ္ၾကိမ္သူတ ို့န ဲ ့က်ေနာ္တို႔က ထိေတြ ့ျပီး
ျပ.ီ. သူတ ို့ရဲ ့သေဘာထားက ခုနကလ ိုေသာင္းက်န္းသူေတြအားလုံးန ဲ ့ေပါင္းျပီးေတာ့မွ စားပြဲ၀ိုင္းမွာ
ထိုင္ျပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးမယ္ ဆိုတဲ့ ဒီအယူအဆ သူတို ့မွာရွိတယ္ အဲေတာ့ဒီ UNFC ဆိုတာ သူတို ့၇ဲ ့ ဒီ
United Nation(alities) Federal Council ဆိုျပီးေတာ့ဖ ြဲ ့ထားတယ္..အဲဒီမွာ KIA ကအၾကီးအကဲက
ဟ ို ဥကၠဌ လုပ္ေနတယ္ အင္ဘန္လတဲ့..သူကလည္းဒီအဖ ြဲ ့အစည္းမွာ ဥကၠဌလုပ္ျပီးေတာ့ တိုင္း၇င္း
သားအားလုံးန ဲ ့ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုျပီးေတာ့ေက်ညာထားေတာ့.. သ ူ့အပိုင္းကလည္းခြဲထုတ္ျပီးေရ ြ ့ရွား ဖ ို ့
လည္းခက္ေနတာကိုး..သ ို ့ေသာ္လည္းက်န္တဲ့အဖ ြဲ ့ေလးေတြကေတာ့တဖ ြဲ ့ျပီးတဖ ြဲ ့ခြဲထြက္ျပီးေတာ ့
က်ေနာ္တ ို့န ဲ ့ ေဆြးေႏြးေနတာဘဲ…”

Radio အသံမွဖမ္းယူေရးသားထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
OKA

အင္ဂြန္ဂ်ာ၀ါ(၄)

No comments:

Post a Comment