April 18, 2013

KACHIN TODAY ENGLISH - KACHIN DICTIONARY & THESAURUSApr 18, '13

Kachin Today (Wunpawng Daini) hpung kaw na lit hkam let, Dr Kha Lum ka ai, Inglik - Jinghpaw Ga Htai Chyum & Ga Bung Lak chyoi hpe shapraw mat wa na lam Wunpawng Dai ni hpung kaw na shana wa ai. Ndai Ga Htai Chyum hte Ga Bung Lakchyoi hpe Dr Kha Lum lahkawng ning ah hkying jaw nna shakut da ai re hpe chye lu ai. 

Ndai lang na shapraw ai hta  gasi ni 200,000 entries lawm ai rai  nna anhte Inglik- Jinghpaw dictionary ni hta hkrum tsup htum rai sai. Jinghpaw laika hka ja taw ai ni hte Inglik laika sharin taw ai ai yawng ai matu akyu rawng na laika buk re.

Matut nna ndai hte seng ai gasan ni nga jang Wunpawng Dai Ni Hpung (Kachin Today Group) edita Ba Awng (lagwibawm@gmail.com) de matut mai ai lam chye shangun dat nngai.

(Npu na Kachin Today Group N-dau laika hpe download galaw na hti jang gasi grau asan re lu hti na re)

No comments:

Post a Comment