March 11, 2013

မတ္လ ၁၁ ရက္ေတြ ့ဆုုံပြဲ တိက်တဲ့ အေျဖမထြက္ေသးအင္ဂြန္ဂ်ာဝါ

မန္မာအစုုိးရ တပ္ဘက္နွင့္ ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္အဖြဲ ့တိုု ့ေကအိုုင္အိုု ကိုုယ္စားလွယ္အဖြဲ ့ေရႊလီၿမိဳ ့မွာ မတ္လ ၁၁ ရက္ေန ့က ျပန္ေတြ ့ဆုုံ ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ ဒီတစ္ေခါက္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အစိုုးဘက္မွ ဒုုတိယ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စုုိးနွင့္ စစ္တိုုင္းမႈးႀကီးေတြ ပါဝင္ၿပီး နွစ္ဘက္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဖလွယ္ခဲ့သည္ ဆိုုေသာ္လည္း အစိုုးရဘက္မွ ေကအိုုင္အိုု ေတာင္းဆိုုခ်က္ ဘာမွေရေရ ရာရာ လိုုက္ေရာထားတာ မေတြ့ ရေသးပါ။ တိက်သည့္ နိုုင္ငံေရးအာမခံခ်က္ မပါဝင္ေသးသည့္ အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ထိုုးဖိုု ့သာလုုပ္ေဆာင္ေနတာ ေတြ ့ရပါတယ္။  ေကအိုုင္အိုု ဘက္မွ ေတာင္းဆုုိေနတဲ ့ၾကားေန နိုုင္ငံတကာအင္အားစုု တစ္စုု နွစ္ဘက္ တပ္ေတြၾကားေစာင့္ၾကည့္ ေပးဖိုု့  ကိစၥပင္လ်ွင္ ဗိုုလ္ (ဦး) သိန္းစိန္ အစုုိးရက သေဘာတူဟန္မရွိပါ။  ေနာက္ၿပီး တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္ အင္အားစုုအားလုုံး လိုုလားတဲ့    အဓိပၺာယ္ျပည့္ဝၿပီး အမ်ိဳးသားတန္းတူမႈနွင့္ ပင္လုုံစိတ္ဓာတ္ကိုု အေျခခံမည့္  ၂ဝဝ၈ နာဂစ္ ဖြဲ ့စည္းပုုံျပင္ပ နိုုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ကိစၥေတြ ဘယ္လိုု ပုုံစံနဲ ့သြားမယ္ ဆိုုတယ့္ တိက်တဲ့ လုုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ယခုုထိ ဗိုုလ္ (ဦး) သိန္းစိန္ အစိုုးရမွာ အစီစဥ္ ရွိမည့္ပုုံ မေပၚေသးပါ။ 


အခ်က္အလက္စုုံၿပီးရင္ သုုံသက္ခ်က္ျပန္ေရးပါ့မယ္။


ေဆြးေႏြးမႈအျပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။


(၁) ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္၍ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ျမင့္စိုး အပါအ၀င္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ KIO အျမဲတန္း ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ဦးဆြမ္လြတ္ဂမ္ ဦးေဆာင္ေသာ KIO ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တို႔သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၁၊ ၁၂) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏိုင္ငံ၊ ေရႊလီျမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

(၂) ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ (UNFC) မွ ကိုယ္စားလွယ္ (၄) ဦး၊ SSPP မွ ကိုယ္စားလွယ္(၂) ဦး၊ RCSS မွ ကိုယ္စားလွယ္ (၂) ဦး ၊ NDAA မွ ကိုယ္စားလွယ္ (၂) ဦး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရး အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕ (PCG)မွ ကိုယ္စားလွယ္ (၄) ဦးႏွင့္ ေလ့လာသူမ်ားအျဖစ္ တရုတ္ ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးဌာနမွ သံမွဴးၾကီး Mr.Wang Zongying ႏွင့္ (၂) ဦးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

(၃) ႏွစ္ဖက္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ပြင့္လင္းရင္းႏွီးစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကို သေဘာတူညီ ၾကပါသည္။

(က) စစ္မွန္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို စတင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ၊ ေလးစားမႈ၊ ယံုၾကည္မႈမ်ားကို အေျခခံျပီး ခိုင္မာေသာ အပစ္အခတ္ ရပ္ဆိုင္းေရး ရရွိသည္အထိ ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာ တူညီသည္။

(ခ) ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၄) ရက္ေန႕ ေတြ႕ဆံုပြဲမွ ရလဒ္အျဖစ္ တိုက္ပြဲမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္ ျဖစ္ရာ ဆက္လက္၍လည္း ျပႆနာ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေသာ ေဒသမ်ားရွိ ႏွစ္ဖက္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ဆက္လက္၍ ညိွႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ လိုအပ္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ အမိန္႔မ်ားကို ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား သက္ဆိုင္ရာ ေအာက္ေျခ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအထိ ေရာက္ရွိေအာင္ ညႊန္ၾကား သြားရန္ သေဘာတူသည္။

(ဂ) ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေသာ ေရွ႕တန္း စစ္ေျမျပင္မ်ားကို ကြင္းဆင္း ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ေရး အတြက္ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ ပိုမို နီးကပ္စြာ ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္အတြက္ ညွိႏိႈင္း ေစာင့္ၾကပ္ေရး ရံုးမ်ားကို ႏွစ္ဖက္ညွိႏိႈင္း၍ လိုအပ္သလို ထားရွိသြားရန္ သေဘာတူသည္။

(ဃ) ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၄) ရက္ေန႔ အစည္းအေ၀းတြင္ သေဘာတူညီ ခဲ့ၾကသည္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၁၊ ၁၂) ရက္ေန႔ အစည္းအေ၀းတြင္ သေဘာ တူညီခဲ့ၾကသည္မ်ားကို ဆက္လက္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူသည္။

(င) ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ေဆြးေႏြးမႈကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ (၁၀) ရက္ေန႔ မတိုင္မီ က်င္းပသြားရန္ သေဘာတူသည္။

၄။ စစ္မွန္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ က်င္းပႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို တစ္ဆင့္ျပီး တစ္ဆင့္ ဆက္လက္ ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ သြားၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment