April 02, 2013

အစြန္းေရာက္ျခင္းသာရန္သူ....

မိတ္ေဆြ....သင့္ရန္သူဟာ ကုုလားလည္းမဟုုတ္ပါ၊ မြတ္လည္းမဟုုတ္ပါ၊ ခရစ္ယာန္လည္းမဟုုတ္ပါ။ ဗုဒၶလည္းမဟုုတ္ပါ။

တဖက္သတ္ အစြန္းေရာက္ျခင္းသာ...ရန္သူျဖစ္တယ္။


No comments:

Post a Comment