April 23, 2013

PANG LONG AGREEMENT (Burmese and English)

(ျပည္ေထာင္စုု စတင္ေမြးဖြားေပးခဲ့တဲ့ ပင္လုုံစာခ်ုဳပ္ကိုု အဂၤလိပ္နဲ့ ျမန္မာလိုု ယွဥ္ ဖတ္လိုုသူမ်ားအတြက္ တင္ထားတာပါ။ ပင္လုုံစာခ်ဳပ္ကိုု အဂၤလိပ္လိုု အတိုုခ်ဳံး ရွင္းထားတဲ့ The Pang Long Agreement: Making it simple  ဖတ္လိုုက  ေနရာကိုုနွိပ္ပါ)

● ပင္လံုစာခ်ဳပ္


A conference having been held at Panglong, attended by certain Members of the Executive Council of the Governor of Burma, all Saohpas and representatives of the Shan States, the Kachin Hills and the Chin Hills, the members of the conference, believing that freedom will be more speedily achieved by the Shans, the Kachins and the Chins by their immediate co-operation with the Interim Burmese Government, have accordingly, and without dissentients, agreed as follows:
ျမန္မာျပည္ဘုရင္ခံ၏ အမႈေဆာင္ေကာင္စီမွ ဝန္ၾကီးအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေစာ္ဘြားအားလံုးအျပင္ ရွမ္းျပည္၊ ကခ်င္ေတာင္တန္းေဒသမ်ားႏွင့္ ခ်င္းေတာင္တန္းေဒသမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကေသာ ပင္လံုတြင္ က်င္းပသည့္ အစည္းအေဝး၌ ၾကားျဖတ္ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းပူးေပါင္းလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ရွမ္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ခ်င္းတို႕သည္လြတ္လပ္ေရးကို ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ ရရွိလိမ့္မည္ဟု အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သူအဖြဲ႕ဝင္တို႕က ယံုၾကည္ၾကသည့္အတိုင္း တညီတညြတ္တည္းေအာက္ပါအတိုင္းသေဘာတူညီၾကသည္ -


(I) A representative of the Hill peoples, selected by the Governor on the recommendation of representatives of the Supreme Council of the United Hill Peoples, shall be appointed a Counsellor to the Governor to deal with the Frontier Areas.
၁။ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္ေပၚသားမ်ားညီညြတ္ေရးဦးစီးအဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ခံသည့္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို ဘုရင္ခံက ေရြးခ်ယ္၍ ဘုရင္ခံ၏ အမႈေဆာင္ေကာင္စီတြင္ အတိုင္ပင္ခံတစ္ဦးအျဖစ္ခန္႕အပ္ရမည္။

(II) The said Counsellor shall also be appointed a member of the Governor's Executive Council without portfolio, and the subject of Frontier Areas brought within the purview of the Executive Council by constitutional convention as in the case of Defence and External Affairs. The Counsellor for Frontier Areas shall be given executive authority by similar means.
၂။ ထိုအတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကို ဘုရင္ခံ၏အမႈေဆာင္ေကာင္စီတြင္ ဌာနလက္ကိုင္မရွိဝန္ၾကီးအျဖစ္လည္း ခန္႕အပ္ရမည္။ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနနည္းတူေတာင္တန္းေဒသေရးရာ ဌာနကိုလည္း ဥပေဒျဖင့္ ျပ႒ာန္း၍ အမႈေဆာင္ေကာင္စီေအာက္၌ တားရွိရမည္။ ထိုေတာင္တန္းေဒသဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္ခံဝန္ၾကီးအား အလားတူ နည္းအတိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာမ်ားကို အပ္ႏွင္းရမည္။

(III) The said Counsellor shall be assisted by two Deputy Counsellors representing races of which he is not a member. While the two Deputy Counsellors should deal in the first instance with the affairs of the respective areas and the Counsellor with all the remaining parts of the Frontier Areas, they should by Constitutional Convention act on the principle of joint responsibility.
၃။ ထိုအတိုင္ပင္ခံဝန္ၾကီးအား ကူညီရန္အတြက္ ယင္းႏွင့္လူမ်ဳိးတူမဟုတ္သည့္အျခား ေတာင္တန္းသားမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳေသာ တြဲဖက္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးရွိရမည္။ ထိုအတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးသည္ ပထမဦးစြာ မိမိတို႕၏ ဆိုင္ရာနယ္ပယ္ေရးရာမ်ားကို စီမံခန္႕ခြဲေဆာင္ရြက္ရမည္။ အတိုင္ပင္ခံဝန္ၾကီးမွာမူ က်န္ရွိသည့္အျခားေသာ ေတာင္တန္းေဒသေရးရာမ်ားကို စီမံခန္႕ခြဲေဆာင္ရြက္ရမည္။ ယင္းပုဂၢိဳလ္သံုးဦးတို႕သည္ အေျခခံဥပေဒက ျပ႒ာန္းသည့္အတိုင္း စုေပါင္းတာဝန္ယူ လုပ္ကိုင္ရမည္။

(IV) While the Counsellor in his capacity of Member of the Executive Council will be the only representative of the Frontier Areas on the Council, the Deputy Counsellor(s) shall be entitled to attend meetings of the Council when subjects pertaining to the Frontier Areas are discussed.
၄။ အတိုင္ပင္ခံဝန္ၾကီးသည္ အမႈေဆာင္ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္အေနျဖင့္ ေကာင္စီတြင္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ား၏ တဦးတည္းေသာ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေတာင္တန္းေဒသကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးေသာအခါ တြဲဖက္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးသည္ ေကာင္စီအစည္းအေဝးသို႕ တက္ေရာက္ႏိုင္ခြင့္ ရွိရမည္။

(V) Though the Governor's Executive Council will be augmented as agreed above, it will not operate in respect of the Frontier Areas in any manner which would deprive any portion of these Areas of the autonomy which it now enjoys in internal administration. Full autonomy in internal administration for the Frontier Areas is accepted in principle.
၅။ အထက္ပါသေဘာတူညီခ်က္အရ ဘုရင္ခံ၏ အမႈေဆာင္ေကာင္စီကို တိုးခ်ဲ႕မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေတာင္တန္း ေဒသမ်ား၏နယ္တြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ယခုရရွိခံစားလ်က္ရွိေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆံုးပါးရန္ မည္သည့္ေဒသတြင္မဆို လံုးဝျပဳမူလိမ့္မည္မဟုတ္။ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားအတြက္ နယ္တြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္အဝရွိေၾကာင္း မူအားျဖင့္ လက္ခံသည္။

(VI) Though the question of demarcating and establishing a separate Kachin State within a Unified Burma is one which must be relegated for decision by the Constituent Assembly, it is agreed that such a State is desirable. As first step towards this end, the Counsellor for Frontier Areas and the Deputy Counsellors shall be consulted in the administration of such areas in the Myitkyina and the Bhamo District as are Part 2 Scheduled Areas under the Government of Burma Act of 1935.
၆။ ျမန္မာျပည္ေထာင္စုအတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက္ နယ္ျခားသတ္မွတ္ေရးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တည္ေထာင္ေရးကို တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္သို႕ တင္ျပဆံုးျဖစ္ေစရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထုိကဲ့သို႕ေသာ ျပည္နယ္မွာ လိုအပ္သည္ဟု သေဘာတူလက္ခံၾကသည္။ ဤရည္ရြက္ခ်က္ကို ပထမဆင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အေနျဖင့္ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ အက္ဥပေဒအရအပိုင္း ၂ ျခြင္းခ်န္ေဒသမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္သည့္နည္းတူျမစ္ၾကီးနားႏွင့္ ဗန္းေမာ္ ခရုိင္တြင္းရွိေဒသမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေတာင္တန္းေဒသအတိုင္ပင္ခံဝန္ၾကီးႏွင့္ တြဲဖက္အတိုင္ပင္ခံတို႕ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးရမည္။


(VII) Citizens of the Frontier Areas shall enjoy rights and privileges which are regarded as fundamental in democratic countries.
၇။ ေတာင္တန္းေဒသရွိ ျပည္သူတို႕သည္ ဒီမိုကေရစီတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ အေျခခံအခြင့္အေရးႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားဟု သတ္မွတ္ထားသည့္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေတာင္တန္းေဒသမ်ားရရွိခံစားေစရမည္။

(VIII) The arrangements accepted in this Agreement are without prejudice to the financial autonomy now vested in the Federated Shan States.
၈။ ဤစာခ်ဳပ္ပါအစီအစဥ္မ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ယခုက်င့္သံုးခြင့္ ျပဳထားေသာ ဘ႑ာေရးကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းကို မည္သို႕မွ်ထိခိုက္ျခင္း မရွိေစရ။


(IX) The arrangements accepted in this Agreement are without prejudice to the financial assistance which the Kachin Hills and the Chin Hills are entitled to receive from the revenues of Burma and the Executive Council will examine with the Frontier Areas Counsellor and Deputy Counsellor(s) the feasibility of adopting for the Kachin Hills and the Chin Hills financial arrangements similar to those between Burma and the Federated Shan States.
၉။ ဤစာခ်ဳပ္ပါ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ျမန္မာျပည္၏ အခြန္ဘ႑ာမ်ားထဲမွ ကခ်င္ေတာင္တန္းေဒသႏွင့္ ခ်င္းေတာင္တန္းေဒသတို႕က ရပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ဘ႑ာေရးအကူအညီအားမည္သို႕မွ် ထိခုိက္ျခင္းမရွိေစရ။ ထို႕ျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္တို႕၏ ဘ႑ာေရးစီစဥ္ဆက္သြယ္မႈမ်ားကဲ့သို႕ေသာ အလားတူဘ႑ာေရးစီစဥ္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးႏိုင္ျခင္းရွိ မရွိ အမႈေဆာင္ေကာင္စီသည္ ေတာင္တန္းေဒသအတိုင္ပင္ခံဝန္ၾကီး၊ တြဲဖက္အတိုင္ပင္ခံမ်ားႏွင့္ စူးစမ္းေလ့လာမည္။


(ပင္လုုံစာခ်ဳပ္ကိုု အဂၤလိပ္လိုု အတိုုခ်ဳံး ရွင္းထားတာကိုု ဖတ္လိုုက  ေနရာကိုုနွိပ္ပါ)

No comments:

Post a Comment