January 24, 2013

ကခ်င္ျပည္နယ္အနံ ့တိုုက္ပြဲဆက္ျပင္းထန္ေန


ဒိီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန ့လဂ်ားယန္ေဒသကိုု ျမန္မာ တပ္မေတာ္က ထိုုးစစ္ဆင္တာ ရပ္မယ္ဟုု ေၾကာျငာခဲ့ပါတယ္။ လဂ်ားယန္တြင္သာ ထိုုးစစ္မလုုပ္ေတာ့ေၾကာင္းေျပာျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္၊ အဲဒီလိုု ေၾကျငာသည့္ေန ့မွာပင္ ေကအိုုင္ေအ ရင္း () ေဒသျဖစ္တဲ့ ဂင္စီ ဆိုုင္းရာေဒသေတြကိုု အႀကီးအက်ယ္ ထိုုးစစ္ဆင္ေနတာပါ၊

လဂ်ားယန္ ေၾကျငာခ်က္နဲ ့ပတ္သက္ၿပီး ကခ်င္ စစ္ဘက္နိုုင္ငံေရး ေလ့လာသူ အခ်ိဳ ့အဆိုုအရ ျမန္မာအစိုုးရ ေၾကျငာခ်က္ မရုုိးသားမူကိုု အထင္အရွား ေတြ ့ရေၾကာင္း ေျပာပါတယ္၊ အဲဒီေၾကျငာသည္ ့ေန့ ့တြင္ ျမန္မာ အစုုိးရတပ္ေနနဲ လဂ်ားယန္ တဝိုုက္အျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီးျဖစ္ပါသည္၊ လဂ်ားယန္ ေတာင္ဘက္တြင္ ဖြန္းပ်ံဘြမ္၊ ေျမာက္ဘက္တြင္ ဘြမ္ေရဘြမ္ (ပိြင့္ ၇၇၁)ႏွငိ့ အေရွ ့ဘက္တြင္ လိုုင္ဇာဂိတ္ဝတြင္ ရွိေသာ လဝယန္ တဝုုိက္ ကိုု ၾကည္းတပ္၊ ေလတပ္၊ အေျမာက္တပ္မ်ားနွင့္ အျပင္းအထန္ တိုုက္ခိုုက္သိမ္းပိုုက္ထားၿပီးခ်ိန္နဲ့ တိုုက္ဆိုုင္ေနတာပါ၊

ျမန္မာတပ္ အေနနဲ ့ဤကဲ့သိုု လိုုင္ဇာလက္တကမ္း အလိုု ကိုုေရာက္ရွိထိန္းခ်ဳပ္ ထားျခင္းျဖင့္  လိုုင္ဇာကိုု အလိုုအေလ်ွာက္ ၿခိမ္းေျခာက္ထားနိုုင္တဲ့ အေျခေအေန ေရာက္ေနၿပီးမွ လဂ်ားယန္ ထိုုးစစ္ရပ္မည္ဟုု မလိမ့္တပက္ ေၾကာျငာတာဟုု ၄င္းက ဆက္ေျပာပါသည္၊

ဆက္လက္ၿပီး နိုုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္သူေတြကိုု လက္တလုုံးျခား လိမ္ေနတာေတြ၊ ခုုခံစစ္မွအပ ထိုုးစစ္မလုုပ္ဘူးဟုု တခ်ိန္လုုံး ဘူးခံေနခဲ့တာေတြဟာ လက္ေတြ ေျမျပင္အေျခအေနမ်ားနဲ့ တျခားစီ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ယခုုသိန္းစိန္ အစုုိးရဟာ ယခင္ျမန္မာအစိုုးရအဆက္ဆက္ကဲ့သုုိ တိုုင္ရင္းသားနိင္ငံေရး ျပႆနာမ မ်ားကိုု စစ္ေရးအရ ျဖစ္ရွင္းဖိုု ့သာရည္ရြယ္ေနတာကိုု ေတြ ့ရေၾကာင္းေျပာပါသည္။

ေကအုုိင္ေအ တပ္မဟာ လက္ေအာက္ ခံ ပန္ဝါေဒသ တဝိုုက္နဲ နယ္ျခားမွတ္တိုုင္ ႏွင့္ ၾကားေဒသ တြင္လည္း ေျမျပင္တိုုက္ပြဲ အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ ေနေၾကာင္း ေကအိုုင္ေအ ေရွ ့တန္းတပ္မွုဳးမ်ားက ဆိုုပါသည္။

လိုုင္ဇာ အေနာက္ေျမာက္ ခါယာဘြမ္ (ပြိင့္ ၁ဝ၁၂) တြင္ ရင္ဆိုုင္တိုုက္ပြဲ ယမန္ ့ေန ့အထိျဖစ္ေနခဲ့ ၿပီး ယေန ့တြင္လည္း လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အစိုုးရ၏ မရုုိးသာမွဳ ေၾကာင့္ လိုုင္ဇာ၊ မိုုင္ဂ်ာယန္နွင့္ ကခ်င္ေဒသအနွံ ့မွ ကခ်င္ျပည္စစ္ေရွာင္ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ေနစဥ္ရက္ဆက္ ကတုုတ္က်င္းတူးေနရ ၿပီး ျမန္မာတပ္ အေျမာက္ဆံ မိမိရွိရာ ဘက္သိုု ့မေရာက္ရွိရန္ ဘုုရားတၿပီ ေနရေၾကာင္း မိုုင္ဂ်ာယန္ရွိ ေက်ာင္းဆရာမ ေဒၚ မရန္လုု က အင္ဂြန္၈်ာဝါ ကိုုအေၾကာင္းၾကားလာပါသည္။

ဆရာမ မရန္လုု အေနၿဖင္ ့အစိုုးရမွ မိမိတိုု ့ေဒသအား စစ္ေရးအရ ပိတ္ဆိုု ့ထားေနမွဳကိုု ရပ္တန္းကရပ္ဖိုု ့နွင့္ စစ္ေျပးေရွာင္ ကခ်င္ျပည္သူမ်ားကိုု နိုုင္ငံတကာမွ ကူညီဖိုု ့ရွိပါလ်ွက္နွငိ့ အာဏာပိုုင္မ်ား အေနျဖင့္ ေကအိုုင္ေက ကိုု စစ္ေရးနိုုင္ငံေရး ဖိအားေပးမွဳ ဗ်ဳဟာအရ ကခ်င္ျပည္သူ ေထာင္ေသာင္းမ်ားစြာ ဒုုကၡေရာက္ေနရေၾကာင္း၊ ျမန္မာအစိုုးရအေနနွင့္ တိုုင္းျပည္ကုိ ကမၻာအလယ္မွာ တင့္တယ္ၿပီး တိုုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးကိုု ေရွးရူမည္ လိုုလွ်င္ ကခ်င္ေဒသမွာ တခုုလုုံးမွာ ထိုုးစစ္ရပ္ဖိုု ့နဲ ့UN humanitarian convoy ကိုု သြားခြင့္ျပဳဖိုု အင္ဂြန္ဂ်ာဝါမွ တဆင့္ေျပာၾကားလာပါသည္။


လာဇရုု

No comments:

Post a Comment