April 01, 2013

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အေတြးစမ်ား - ဂါမဏိ


ဂါမဏိ
မတ္လ ၂ဝ၁၃


စစ္နား - စစ္ရပ္ - တပ္ခြာ - တပ္ေလွ်ာ့ 


စစ္ရပ္နားမႈ ceasefire သို႔မဟုတ္ truce ဆိုတာ ကာလတခု၊ ေနရာေဒသတခုအတြက္ အတိုက္အခိုက္ေတြ ယာယီ ရပ္နားတာကို ဆိုလိုပါတယ္။ စစ္ရပ္စဲမႈ armistice ဆိုတာက စစ္ၿပိဳင္ေနသူေတြက အတိုက္အခိုက္ေတြရပ္စဲဖို႔ တရား ဝင္ဥပေဒေၾကာင္းအရ သေဘာတူၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ပဲြၿပီးဆံုးတာ မဟုတ္ေသးဘဲ ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 ျမန္မာျပည္မွာ ၁၉၈၉ ခုကစခဲ့တဲ့ျဖစ္စဥ္ေတြဟာ စစ္ရပ္နားမႈအဆင့္ေတြဘဲ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဥပေဒေၾကာင္းညီတဲ့ စစ္ရပ္စဲမႈအဆင့္ေတာင္ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာကေတာ့ ပိုလို႔ေတာင္ေဝးပါေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ ၂၀၀၉ ခုမွာ တင္းမာမႈေတြ ျပန္ျဖစ္လာ၊ အတိုက္အခိုက္ေတြ ျပန္စလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

 စစ္ရပ္နားမႈကေန စစ္ရပ္စဲမႈကို ကူးရတာ ျဖစ္ၿပီး စစ္ရပ္စဲမႈကမွတဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ peace treaty ကို တက္ လွမ္းရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ရဲ႕ အႏွစ္သာရက စစ္မတိုက္ဘဲ သေဘာကြဲလြဲစြာ တည္ရွိေနထိုင္ဖို႔ သေဘာတူျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒပိုင္းအရ modus vivendi ဆိုတဲ့ ယာယီလကၡဏာ၊ ၾကားျဖတ္လကၡဏာေဆာင္ တရားဝင္စာခ်ဳပ္စာတမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သေဘာကြဲလြဲမႈေတြ ထာဝရပေပ်ာက္ဖုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ ဆက္လုပ္ဖို႔ လိုအပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္မွာ ေသာ့ခ်က္က လက္နက္မခ်ေရးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္နက္နဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လဲတာ၊ ဥပေဒေဘာင္တြင္း ဝင္ေရာက္တာ၊ လက္နက္နဲ႔ႏိုင္ငံေရးလဲတာ၊ လက္နက္နဲ႔ဒီမိုကေရစီလဲတာ၊ နယ္ျခား ေစာင့္တပ္အသြင္ေျပာင္းတာတို႔ဟာ စစ္ရပ္စဲေရးမဟုတ္ပါဘူး။ မလိမ့္တပတ္နဲ႔ အျမတ္ထုတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ ခ်မွတ္ၿပီး ျပန္တိုက္မယ္ဆိုရင္ တရားဝင္စစ္ေၾကညာ သို႔မဟုတ္ တရားဝင္အေၾကာင္း ၾကားၿပီး တိုက္ရမွာျဖစ္တယ္လို႔ ၁၈၉၉ ခု သဟိဂ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ဗင္းရွင္းစာခ်ဳပ္ကဆိုပါတယ္။

 ႐ူးသလိုေပါသလိုနဲ႔ ေအာက္ေျခကဘဲမရွင္းလင္းသလုိလုိ၊ ရိကၡာပုိ႔သလိုလို၊ နယ္ေျမေသခ်ာမသတ္မွတ္ရေသးသလိုလို အေၾကာင္းျပၿပီး တိုက္တာဟာ သဟိဂ္ကြန္ဗင္းရွင္းကိုခ်ဳိးေဖာက္တဲ့ စစ္ရာဇဝတ္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ စစ္ရပ္စဲေရးမဟုတ္ဘဲ စစ္ရပ္နားမႈျဖစ္လို႔ တိုက္ခ်င္လို႔တိုက္တယ္ ဆိုတဲ့သေဘာ သက္ေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္နားမႈ၊

အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈေတြဟာ စစ္ဘက္နဲ႔ အဓိကသက္ဆိုင္ေပမဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္က်ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ အဓိကသက္ဆိုင္လာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းရင္းသားအေနအထားအရေျပာရရင္ ပင္လံုမူေတြနဲ႔ ဆိုင္တယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

 ဒါေပမဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ အဆင့္မေရာက္ခင္ စစ္နား စစ္ရပ္အဆင့္ေတြမွာတင္ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္တဲ့ပံုစံေတြ မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖစ္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ခ်ဳပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 တပ္ခြာေရး disengagement ဟာ တင္းမာမႈေလ်ာ့ပါးေရးအတြက္ ျပႆနာျဖစ္ႏိုင္စရာေနရာေတြက ႐ုပ္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္သမတ နစ္ဆင္က ဗီယက္နမ္က အေမရိကန္တပ္ေတြ ႐ုပ္ေပးတာ၊ အိုဘားမားက အီရတ္ နဲ႔ အာဖဂန္က တပ္ေတြ ႐ုပ္ေပးတာ၊ တ႐ုတ္က ေျမာက္ကိုးရီးယားက အေပ်ာ္ထမ္းတပ္ေတြ ႐ုပ္ေပးတာ၊ ဆိုဗီယက္ ေခါင္းေဆာင္ စတာလင္က ဂရိႏိုင္ငံက ကြန္ျမဴနစ္သူပုန္ေတြကို ေထာက္ပ့ံမႈရပ္စဲေပးတာ၊ အေမရိကန္က ကက္စထ႐ို ဆန္႔က်င္ေရးက်ဴးဘားသူပုန္ေတြကို ေထာက္ပံ့မႈရပ္စဲေပးတာ၊ ကက္စထ႐ိုက နီကရာဂြာအစိုးရကို ေထာက္ပံ့မႈ ရပ္စဲ ေပးတာေတြဟာ တပ္ႏွစ္တပ္ အတိုက္အခိုက္ေတြ မျဖစ္ရေအာင္ ခတ္ေဝးေဝးေတြကို ေနာက္ဆုတ္ခိုင္းတာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ျမန္မာျပည္က ကခ်င္၊ ကရင္၊ ရွမ္းေဒသေတြမွာဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားတပ္ေတြအဖို႔ ထပ္ဆုတ္စရာ မက်န္ေတာ့ ဘဲ အေဝးကဝင္လာတဲ့ အစိုးရတပ္ေတြကသာ တိုင္းရင္းသားလူထုေတြ ႏွလံုးစိတ္ဝမ္းေအးေလာက္တဲ့ အကြာအေဝး အထိ ခြာေပးဖို႔လိုပါတယ္။ 

တပ္ခြာၿပီးေနာက္ တပ္ႏွစ္တပ္အၾကားမွာ လိုအပ္ရင္ demilitarization ဘယ္စစ္တပ္မွ ဝင္ခြင့္မရွိတဲ့ စစ္မဲ့ဇံုထားဖို႔ တတိယပါတီေတြႀကီးၾကပ္မႈနဲ႔ သတ္မွတ္ရပါလိမ့္မယ္။ အထူးသျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲတယ္ ဆုိၿပီး ခဏခဏ တိုက္ပြဲ ျပန္ျဖစ္ေနတဲ့ေနရာေတြမွာ သတ္မွတ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီေနရာမွာလဲ အထက္က တပ္ခြာေရးမွာလို တိုင္းရင္းသားဌာနခ်ဳပ္၊ တုိင္းရင္းသားစခန္း၊ တိုင္းရင္းသားရြာရဲ႕ ျခံစည္း႐ိုးေဘးနားကပ္ၿပီး စစ္မဲ့ဇံု လုပ္လို႔မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။

 နယ္စပ္ေဒသကို ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ အစိုးရတပ္စခန္းေတြ ရွိဖို႔လုိတယ္ဆိုတဲ့ ဆင္ေျခမေပးပါနဲ႔။ ဝ ေဒသ၊ အထူး-၄ ေဒသ ေတြမွာ မိုင္ရာနဲ႔ခ်ီၿပီး အစိုးရတပ္ စခန္းမခ်ႏိုင္ဘဲ တိုင္းရင္းသားတပ္ေတြသက္သက္နဲ႔ နယ္စပ္လံုျခံဳေရးလုပ္ေနတာ အႏွစ္ ၂၀ ရွိပါၿပီ။ ဘာျပႆနာမွ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ပန္ဆန္းတေနရာမွာဘဲ အစိုးရတပ္ တပ္ခြဲတခြဲေလာက္ စတိသေဘာ ခ်ထားပါတယ္။ (နဝတ-နအဖ အစိုးရေတြကိုယ္၌က ဝ ေဒသ ကိုးကန္႔ေဒသ အခါေဒသေတြ ဘယ္ေခတ္ဘယ္အခါနဲ႔မွ မတူေအာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေနေၾကာင္း ေရလဲနဲ႔ေျပာေနခဲ့တယ္ မဟုတ္ပါလား။) ဒါေၾကာင့္ က်န္တဲ့ ကခ်င္ ကရင္ မြန္ ကရင္နီ ရွမ္းေဒသေတြမွာလည္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပၿပီး တပ္စခန္းေတြ တျပံဳႀကီးခ်ဖို႔ မလိုအပ္ပါဘူး။ တိုင္းရင္းသား တပ္ေတြ တုိင္းရင္းသားလူထုေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈ ရခ်င္ရင္ ဒီလိုလူထုေတြကို အေႏွာင့္အယွက္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေစတဲ့ အစိုးရ တပ္စခန္းေတြ ဖယ္ေပးဖို႔လိုပါတယ္။

အဲဒါၿပီးရင္ေတာ့ တပ္မေတာ္တခုတည္းရွိေရး၊ ႏွစ္ဖက္တပ္ဖ်က္သိမ္းေရး၊ ႏွစ္ဖက္တပ္အင္အားေလွ်ာ့ခ်ေရး ဆိုတဲ့ decommissioning ပိုင္းေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ ႏိုင္ငံေရးအရေဆြးေႏြးပြဲမွာ ထည့္သြင္းရမွာေတြ ျဖစ္သြားပါ ၿပီ။ ၁၉၄၇ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို အေျခခံဥပေဒထဲ ခိုင္ခိုင္မာမာနဲ႔ ထည့္သြင္းႏိုင္ရင္ ဒီကိစၥ ျဖစ္ေျမာက္လာပါလိမ့္မယ္၊ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေပၚထြန္းလာပါလိမ့္မယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ထဲမွာ ပင္လံု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ agreement ကို ပင္လံု ဥပေဒ law/constitution အသြင္ေျပာင္းေရးနဲ႔အတူ တပ္ေလွ်ာ့ေရး တပ္ေပါင္းေရးကိစၥေတြကို အခ်ိန္ဇယား အတိအက်နဲ႔ ထည့္သြင္းရပါလိမ့္မယ္။ ဒါေတြဟာ တိုင္းရင္းသားတဖြဲ႔တည္းနဲ႔လည္း လုပ္လို႔မရႏိုင္သလို၊ (ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ ယံုၾကည္မႈပ်က္ယြင္းထားတာျဖစ္လို႔) တတိယပါတီအာမခံခ်က္လည္း မျဖစ္မေနလိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ 

ကိုးရီးယားစစ္ပြဲမွာ ၁၉၅၃ ခုက စစ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ရခဲ့ေပမဲ့ အခုထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္ႏိုင္ေသးဘဲ တင္းမာမႈေတြ မၾကာခဏျဖစ္ေနပါတယ္။ ပါလက္စတိုင္းျပႆနာမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ဟာ အေျခခံအေၾကာင္းတရား ေတြကို မကိုင္တြယ္ႏိုင္လို႔ ေသြးေခ်ာင္းစီးတိုက္ခိုက္မႈေတြ မၾကာခဏ ျဖစ္ေနပါတယ္။

 ၂၀ ရာစုအကုန္-၂၁ ရာစုအကူးမွာ တိုင္းရင္းသားျပႆနာေျဖရွင္းေရး လမ္းႏွစ္သြယ္ရွိေနပါတယ္။ တခုက (ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စုထဲက ျပည္နယ္ေတြကို သေဘာထားႀကီးႀကီးနဲ႔ခြဲထုတ္ေပးလိုက္တဲ့ ႐ုရွားလူမ်ဳိးႀကီးေခါင္းေဆာင္) ေဘာ ရစ္ယဲ့လ္ဆင္ လမ္း၊ ေနာက္တခုက (ယူဂိုစလားဗီးယားႏိုင္ငံထဲက ျပည္နယ္ေတြခြဲမထြက္ေအာင္ ရက္ရက္စက္စက္ စစ္ဆင္တုိက္ခိုက္တဲ့ ဆားဘီးယားလူမ်ဳိးႀကီးေခါင္းေဆာင္) မီလိုဆီဗစ္ လမ္းျဖစ္ပါတယ္။ အေျမာ္အျမင္ႀကီးတဲ့ ေဘာ ရစ္ယဲ့လ္ဆင္လမ္းက အနာအၾကင္သက္သာၿပီး ေသြးေျမမက် ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းမာမိုက္႐ိုင္းတဲ့ မဟာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒီ မီလိုဆီဗစ္လမ္းကေတာ့ ဗမာျပည္မွာေလွ်ာက္ခဲ့ဖူးတဲ့ ေသြးေခ်ာင္းစီး ေသ ေၾကပ်က္စီးတဲ့လမ္း ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားစြက္ဖက္မႈ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ဝင္လာေအာင္ ဖိတ္ေခၚတဲ့လမ္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေဘာရစ္ယဲ့လ္ဆင္လမ္းအထိ မေရာက္ေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအဖို႔ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္နဲ႔နီးစပ္တဲ့ အဆင္အေျပဆံုးေရြးလမ္း ျဖစ္ႏိုင္တာကေတာ့ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ ေဟာင္ေကာင္-မကာအိုပံုစံ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ေဟာင္ေကာင္ အထူးေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒအရ ေဟာင္ေကာင္ဟာ အမည္ခံအားျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလက္ေအာက္ ေရာက္၊ ေဟာင္ ေကာင္မွာ ၿမိဳ႕ေစာင့္တပ္အျဖစ္ (ႏိုင္ငံေရး-အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ကင္းကင္းေနၿပီး နယ္ေျမခံဘ႑ာေရး-စီးပြားေရးက မေထာက္ပံ့ရတဲ့) ျပည္မႀကီးကတပ္မဟာတခု ခ်ထားတာကလြဲလို႔ လက္ေတြ႔မွာ လြတ္လပ္တဲ့ႏိုင္ငံတခုနဲ႔မျခား ကုိယ္ ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အျပည့္အဝရထားတာဟာ ေနာင္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား ေလ့လာ အတုယူစရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။

 တ႐ုတ္ျပည္က တိဘက္၊ စင္က်န္းျပည္နယ္ေတြကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေပးတဲ့ ဥပေဒေဟာင္းကေတာ့ တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးကိုဖိႏွိပ္လြန္းလို႔ တိဘက္၊ စင္က်န္း၊ အတြင္းမြန္ဂိုလီးယားတို႔မွာ ဆန္႔က်င္အံုႂကြမႈေတြ မဖံုးႏိုင္မဖိႏိုင္ ေပၚေနတာ အားလံုးအသိပါဘဲ။ ဒါေပမဲ့ ေဟာင္ေကာင္အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသဥပေဒမွာေတာ့ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးစစ္စစ္ေတြ ဘဲျဖစ္တဲ့ ေဟာင္ေကာင္သားေတြကို ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမဟုတ္တဲ့တ႐ုတ္ျပည္ထဲမွာ အေမရိကန္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ဂ်ာမဏီတို႔က ဖက္ဒရယ္ျပည္နယ္ေတြေလာက္နီးနီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္ေရး၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ ေငြေရးေၾကးေရး၊ လူမႈေရး၊ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ေတြ (ႏိုင္ငံျခားေရးနဲ႔ကာကြယ္ေရး ကလြဲလို႔) အံ့ၾသေလာက္ေအာင္ေပးထားပါတယ္။ ေဟာင္ေကာင္မွာ တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဆႏၵျပလို႔ရၿပီး တ႐ုတ္တျပည္လံုးကို ပိတ္ဆို႔ကာဆီးထားတဲ့ မဟာအင္တာ နက္ဆင္ဆာတံတိုင္းႀကီး ကင္းလြတ္နယ္ေျမလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာရွင္စနစ္ဆန္႔က်င္တဲ့ အေမရိကန္ရဲ႕ လြတ္ လပ္ေသာအာရွအသံ RFA ႐ံုးဖြင့္ခြင့္ ထပ္ဆင့္လႊင့္စခန္းထားခြင့္ ရထားတဲ့နယ္ေျမ၊ တ႐ုတ္ျပည္မမွာ အလြန္အမင္း ဖိႏွိပ္ခံရတဲ့ ဖာလံုေဂါင္းဘာသာေရးဂိုဏ္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္လႈပ္ရွားလို႔ရတဲ့ နယ္ေျမ၊ ဗဟိုအစိုးရ လံုးဝနီးနီးစြက္ ဖက္ခြင့္ မရွိတဲ့နယ္ေျမျဖစ္ေနပါတယ္။

 ဒါေၾကာင့္လဲ KIO ကိုယ္၌က ေဟာင္ေကာင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ဳိးကို စိတ္ဝင္စား လိုလားတဲ့အေၾကာင္း ေျပာေနသ လို UWSA ဝ အဖြဲ႔ကလဲ စိတ္ဝင္စားအားက်ေနတဲ့ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ဳိးသာ ေပးႏိုင္ရင္ တိုင္းရင္းသားေတြကို ခြဲမထြက္ေစဘဲ ျပည္ေထာင္စုထဲမွာ အျမဲေပါင္းစည္းေနေအာင္ ယံုၾကည္မႈေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္မွာပါတဲ့ full autonomy အျပည့္အဝကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နဲ႔လည္း ကိုက္ညီမွာျဖစ္လို႔ တိုင္းရင္းသားေတြလည္း ေက်နပ္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီး အစိတ္စိတ္အပိုင္းပိုင္းျဖစ္မွာကို ႐ိုး႐ိုးသားသား မလိုလားသူေတြ လည္း ေက်နပ္မယ့္ ရွဥ့္လည္းေရွာက္သာ ပ်ားလည္းစြဲသာ အေျဖ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။(ရန္ကုန္ထုတ္ဂ်ာနယ္တခုမွာ မတ္လဆန္းက ေဖာ္ျပခဲ့ေသာေဆာင္းပါး ကိုု စာေရးသူခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္မွ်ေဝပါသည္။)

No comments:

Post a Comment