April 10, 2013

"CHYURUM SHALAT" A PRAT HPAWA LANGAI MI NA MAUMWI -BUNGHKAW


Bunghkaw

Apr 10, '13

Prat madang ni gaw galai shai.

Myit madang  hte hpaji mung shai.
Dakasu hpaji madang gaw tsaw, Jinghpaw laili laika hpe gadai n malap.
Madalay jawngma ni a " Chyurum Shalat".
      
 Moi moi na hkawhkam "Ne Win " wa gaw n gun jaw ladat.
"Sa pe si tsit ye" kaw na gaw shana shayak, gade yak tim Dakkasu Megazine hpe gaw n tat kau ga sai rai.
        
Shawng de na jawngma dingsa ni kaw awng sharawng hpa ni shingran yu, Tekatoo NAUNG LAT  ngu ai Dashi Nawg Lat, gumhkawng lai wa; dakkasu  wang she lai, myen mung ting garu shakawn, yuli ninghkring Nga Rem Brang wa Rawt Malan yu ngwi labau shangang lai nu ai.
         
Bum palayang Lashi Tu htoi a yu ngwi ninghkring shanan, htoi ai jawngma ni naw nga ma ai.
Bumga anhte ga e yuli hku e makret, layang buga de ganawng yan yu bra ra, jawng laika hpe sharawng tim hpang hkrat ma sai .
          
U Tu lungseng ga, babu n ba makyit shabawn, santeng lang kate adawt shamawn. Paliman amat u sa Lajawn Tu Hkawng lauban hkrang woi galaw dan, Htunghking nat jaw poi kaba pi she galaw bumga na hkahku la ni myi hprang, maw mawng, maw mawan, kate lauban prat hpawa langai pru wa sai law. Yu ngwi ninghkring bumga la kasha Tingkaw Tawng buga mahkawn shalat yu li hku hpe mung n malap .

Nsau La Awng  lungseng lauban tai, lawu myenga Yanggung Mandalay hkan yu chyai, Kachin nga yang achin be (jahkri), Jinghpaw ni a myiman n nga mu lu n kam hkam sai sum bu kaba gumhpraw ayai dan lung seng madu re hpe shadan dan.
 

           
Dakkasu la ni n-gun ladat grai lu, "Chyurum Shalat",  "Hparat Ninghkawng" megazine, maisau jahpu n tsang shi lajang da.
                
Shezang Tu Mai, gala sahte Shofe ngu ai wa hte ganawn, Ne Win pa mau mahka she yu da mu ma n dai hpe, zetkung ai Wunpawng ma ni hpe gaw sha kre kau na jahpan tai. Saloon car, mazada, familia, n sam hpraw hkyeng sha jawn kawlik jawng wang shi gawan sa chyai ai. Playboy Than Naing, Theindan ni mying gumhkawng ai Tu Mai sponsor  galaw da ai.
               
Kachin kalay la bi, la bi,  Mandalay buda Yanggung laysik  de e poiza ni sa tau garu, Yanggung myo kaba kaw Jinghpaw ni n nga ai ngu sam yang Jinghpaw masha ni masha shan sha amyu  nga na arawng yawm .
             
Ya gaw kyawk sein (lungseng) amyu she re da, Margaret gaw Ja Nu, Daisy gaw Lu pa, Rosy gaw Htoi Lu, Robert gaw Brang Seng, Sydney gaw Zau Li  Jinghpaw ni hti n dang mying ni bai galai kau yang tsawmhtap na pyaw la sai yaw. Amyu mying n mat, wunli mung tsawm, sari satang hkung bai lu madu sai.
           
 Rawt malan KIA ni gaw gasu dakkasu jawngla ni gaw myit n chyi n mu, laika gaw yak yak tama hpun n pu kaw shana de shagu hpawng chyawm, mungmasa lam ningdang hkat ai gaw kasu garu. KIA du kaba tai na  Lama Ah Ta shanglawt tara haw marawn, tama hpun she ashun lakying ni daw hkra myit kabrawng n gut lai wa sai.
           
J.L.H Ningbaw Kaman Du Naw, "Chyurum Shalat" megazine shapraw na aten gaw du asuya ahkang manai makai gahti gari jaw ai ahkang gaw hpa shagin ra na gaw n mai, yak dik la ai duwa ai mayam prat hpawa lawt na lam gaw rawt malan bawsumhpa  nan rai ai law.
         
Shweman sawng kaw mahkawn sahit na lahkang Tu Ja yan Tu Htoi, ga si lata ai gaw n ngut hkraw, "nanhte nau garu ai gaw nga dat yu.  Myit shingran hte lai wa sai 40 ning grupyin na Mandalay Dakkasu prat hpawa langai mina anhte J.L.H. jawngma ni gayin gaye let Chyurum Shalat ni Yangung Hparat Ninghkawng ni hpe dip arip rai kaji kadun kau shangun lai wa sai.
            
Yakhkak ai hpe sha myit shayawm kau na nga yang hpa mi byin wana n rai ai. Dai majaw galaw nga ai ni hpe yawng jawm karum shingdaw ya hkat n na tinang dang di ai magam hpe shawa bungli hku myit da ting let woi awn ai wa a hpang hkan ga.bungli n dai gaw moi prat mung laning mi hta kalang ,yagaw byin mai ai hku anaw anin di let shata mi hta kalang, bat mi hta kalang rawt jat wa nahpe myi di chyip diyu ga manang ni asak hte pa rang dan n na ahkaw ahkang hpyi taw ai re hpe dum let, anhte hkum dek jawm n-gun jaw jawm shakut ga.

(Laika ngau sa wa ai laika ka sara Bunghkaw hpe N-GUN JA WA hku nna grai chyeju dum n ngai)

No comments:

Post a Comment